top of page
Lauf-Gruppe

BERDORFER LAF

D‘Startgeld muss bei der Umeldung (online oder op der Plaz) bezuelt ginn a gëtt net zeréck bezuelt wann een net un der Course Deel huele kann (egal aus wéi engem Grond).

bottom of page